Биотерм

производство на бетон и бетонови смеси,
изкопи с багер, строителство на сгради,
соларни системи и изграждане на машини за промишлеността

Проекти > Обществени поръчки

Резултатът от
нашата работа

Назад

Проект № BG16RFOP002-3.001-0149-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на „Биотерм“ ЕООД е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Проект № BG16RFOP002-3.001-0149-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на „Биотерм“ ЕООД“. е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на допустимите разходи по проекта е 1 527 001,20 лв., а стойността на безвъзмездната финансова помощ 1 077 276, 84 лв. Европейското съфинансиране е на стойност 915 685, 31 лв., а националното съфинансиране – 161 591,53 лв.

Общата цел на проекта е насочена към постигане на устойчив растеж и повишаване на конкурентноспособността на Биотерм ЕООД, посредством изпълнението на мерки за понижаване на енергийната интензивност.
За реализация на общата цел по проекта са формулирани следните специфични цели:
1) Извършване на обследване за енергийна ефективност;
2) Реализиране на инвестиции в модерно, енергоефективно оборудване в Биотерм ЕООД;
3) Намаляване на потреблението на енергия;
4) Въвеждане и удостоверяване спазването на нормите за енергиен мениджмънт в предприятието, съгласно изискванията на стандарт ISO 50001;
5) Нарастване на производствения капацитет на Биотерм ЕООД;
6) Привличане на нови клиенти.
Реализацията на общата и специфичните цели на настоящия проект ще допринесе за постигането на устойчиви резултати по отношение на дейността на фирмата. В резултат от осъществяването на дейностите по проекта ще се окаже пряк положителен ефект върху вътрешните фактори, обуславящи конкурентоспособността на предприятието. Поставените проектни цели, пряко кореспондират и са в пълно съответствие с поставената цел по настоящата процедура, а именно: "насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност и подобряване на енергийната интензивност на икономиката".

ДБФП е подписан на 20.11.2017 г. и е с продължителност 12 месеца.

Тръжна процедура за избор на изпълнител за доставка ,монтаж и пускане в експлоатация на специализирано оборрудване
 

Съобщение за приключване на проекта

Договор и възложител

Договор:BG16RFOP002-3.001-0149

Възложител:Министерство на икономикатаСнимки от проекта

Подобни проекти

Доставка и монтаж на дигитална принтираща машина за реактивен печат върху текстилни и еластични платовеДоговор:09.12.2016 г

Описание:Доставка и монтаж на дигитална принтираща ...
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сградиДоговор:15.01.2016

Описание:Национална програма за енергийна ефективност на ...
Договор за СМР-дейностиДоговор:13.07.2015

Описание:Договор за СМР-дейности
ПГ ''Георги Сава Раковски'' -гр.КостенецДоговор:24.09.2014

Описание:ПГ ''Георги Сава Раковски'' -гр.Костенец